Volejte kdykoliv

+420 704 702 234

Nejčastěji kladené dotazy

Jak vybrat název společnosti, aby byl v souladu se zákonem?

Název společnosti nebo také správně obchodní firma nesmí být z pohledu zákona stejná nebo zaměnitelná s již zapsanými společnostmi v obchodním rejstříku bez ohledu na právní formu (např.je jedno, zda se bude jednat o s.r.o., a.s., o.z. apod.). Vzhledem k tomu, že je v obchodním rejstříku zapsáno cca.600.000 firem, tak je to velice obtížný úkol. Zaměnitelnost se posuzuje jak písemně, tak foneticky např.”In the A” může být rejstříkem považováno jako zaměnitelné s “Indie”, nebo Münster s Mistr, ikdyž písemně jsou jednoznačně rozdílné. Doporučujeme klientům, aby rozdíl byl nejlépe 4 písmena a více, někdy je také dobré k názvu přidat druhé rozlišovací slovo, které by ale nemělo obsahovat geografické označení např.Czech, nebo skupinovou příslušnost např.Holding apod., což není považováno za dostatečnou odlišnost. Název společnosti také nesmí být klamavý, tzn.pokud není univerzální, měl by označovat činnost, kterou skutečně chcete vykonávat. V obchodním rejstříku se setkáte se stejnými názvy a možná si říkáte, proč to jiní mohli zapsat a Vám to dovoleno není. Tyto shodné zápisy firem v obchodním rejstřku vznikly v době, kdy ještě nebyly jednotlivé obchodní soudy Obchodního rejstříku propojeny do jedné databáze a nebylo proto možno provádět kontrolu zapisovaných názvů celorepublikově. Nyní je již jen jedna databáze a nelze ji proto obejít.

Jak vysoký musí být základního kapitál?

Minimální výše základního kapitálu je od roku 2014 stanovena na 1 Kč. Tento minimální kapitál nelze dále dělit. Proto v případě pozdějšího prodeje podílu na více osob by muselo dojít ke zvýšení kapitálu. Stejně tak při vyšším počtu společníku by měl každý z nich vložit do společnosti min.1 Kč. Nejčastěji používaná výše základního kapitálu u našich klientů je mezi 100 - 1.000 Kč.

Mohu složit základní kapitál částečně a zbytek později?

Pokud jste jediný zakladatel společnosti, tak je nutno složit celou částku. V případě více zakladatelů lze složit 30% celkové částky a zbývajících 70% do 5 let po vzniku firmy. Pozor ale - společník ručí svým majetkem za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů. Proto čím dříve základní kapitál splatíte, tím lépe pro Vás.

Může být sídlo společnosti zapsané i v bytě?

Ano, sídlo společnosti může být v bytě za předpokladu, že k tomu vlastník bytu vydá písemný souhlas. Souhlas musí být ověřeně podepsán a nesmí být v době zápisu společnosti starší jak 3 měsíce. Pozor ale na družstevní vlastnictví, v tomto případě musí udělit souhlas příslušný orgán družstva, někdy je i potřeba souhlasu všech členů družstva, pokud to má družstvo takto uvedeno ve svých stanovách.

Jak je to se souhlasem k sídlu v případě společného jmění manželů (SJM) nebo různých podílů na hodnotě nemovitosti?

V případě SJM musí souhlas k sídlu ověřeně podepsat oba manželé (registrovaní partneři). V případě různě vysokých podílů pak musí podepsat souhlas alespoň 51% vlastníků, pokud není v katastru nemovitostí uvedeno jinak.

Musím vybrat v rámci registrace volné živnosti konkrétní obory nebo mohu označit všechny?

Živnostenský zákon neurčuje konkrétní postup, proto úřady akceptují obě formy. V podstatě označením jakéhokoliv oboru volné živnosti můžete podnikat v rámci celé živnosti, ale měli byste ji pak doohlásit. Jen je potřeba počítat s tím, že při označení všech oborů volné živnosti může např.kvůli označení Ubytovacích služeb, přijít kontrola na provozovnu nebo z hygieny, přitom Vy budete fakticky podnikat pouze v poradenských službách. Obdobně to platí naopak. Pokud si označíte jen např.Poradenské služby, ale fakturovat budete i Reklamní činnost, kterou nebudete mít ohlášenou, nemusí pak finanční úřad uznat náklady na tuto činnost. Proto pečlivě zvažte, jaké obory budete vybírat, ideálně aby co nejvíce odpovídaly skutečně vykonávané činnosti.

Budou všechny zvolené živnosti zapsané v obchodním rejstříku?

Ne, nebudou. Do obchodního rejstříku se nezapisů jednotlivé obory (živnosti), které jsou součástí volné živnosti. V tomto případě půjde v obchodním rejstříku zapsán hlavní název a to Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona. Jednotlivé názvy oborů volné živnosti se pak zapisují pouze do živnostenského rejstříku. Ostatní živnosti jako řemeslné, koncesované apod. se zapisují do obchodního rejstříku v plném znění.

Jaké jsou zákonné požadavky společníka?

Společníkem (zakladatelem,majitelem) může být fyzická osoba která je svéprávná a plnoletá, nebo jí může být také právnická osoba. Společníkem se může stát i cizí státní příslušník a to i bez povolení k pobytu v ČR, stejně tak jím může být zahraniční právnická osoba. Zde je jen potřeba doložit výpis ze zahraničního obchodního rejstříku, obvykle ověřený, či apostilovaný, což někdy nebývá levné, vzhledem k tomu, že je k tomu nutno připočíst i cenu soudního překladu do češtiny.

Jaké jsou zákonné požadavky na jednatele?

Pro jednatele platí obdobné podmínky jako pro společníka. Výraznějším požadavkem navíc je ale doložení trestní bezúhonnosti tj. pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena; nebo nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti a nebyl jí soudem uložen zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu. Trestní bezúhonnost se u cizinců musí dokládat i výpisem ze země jeho posledního dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Výpis nesmí být starší jak 3 měsíce od vystavení ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Nenašli jste Váš dotaz? Zeptejte se

JMÉNO

E-MAIL

DOTAZ